Câu 1: Trang 114 Đánh dấu (x) vào cột đúng hay sai tương ứng với mỗi câu:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Câu 2: Trang 115 sách toán VNEN lớp 6 tập 1
Tính:
a) (52 + 1) – 9.3;                       b) 80 – (4.52 – 3.23);
c) [(-18) + (-7)] -15;                  d) (-219) – (-229) + 12.5.
Bài làm:
a) (52 + 1) – 9.3 = (25 + 1) - 27 = 26 - 27 = -1                     
b) 80 – (4.52 – 3.23) = 80 - (4.25 - 3.8) = 80 - (100 - 24) = 80 - 76 = 4
c) [(-18) + (-7)] -15 = (-25) -15 = -40             
d) (-219) – (-229) + 12.5 = (-219) + 229 + 60 = 10 + 60 = 70
Câu 3: Trang 115 sách toán VNEN lớp 6 tập 1
Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -4 < x < 5.
Bài làm:
Các số nguyên x thỏa mãn: -4 < x < 5 là:
-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4.
Tổng các số nguyên x đó là:
(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4
= [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 4 = 4.
Câu 5: Trang 116 : Tính một cách hợp lí (nếu có thể):
A = - [-506 + 732 – (-2000)] – (506 – 1732);                        
B = 1037 + {742 – [1031 – (+57)]};
C = (125.73 – 125.75) : (-25.2);                                           
D = -25.(35 + 147) + 35.(25 + 147);
E = 125.9.(-4).(-8).25.7;                                                       
G = (-3)2 + (-5)3 : |-5|.
Bài giải:
A = - [-506 + 732 – (-2000)] – (506 – 1732) 
= -(-506+ 732 +2000)-(506-1732)
= 506 - 732 - 2000 - 506 + 1732
= (506 - 506) + [(-732) + 1732] - 2000
= 1000 - 2000
= -1000                    
      
B = 1037 + {742 – [1031 – (+57)]}
= 1037 + {724 –[1031 -57]}
= 1037 + {724 –1031 +57}
= 1037 + 742 - 1031 + 57
= 805

Câu 5: Trang 116 : Tính một cách hợp lí (nếu có thể):
A = - [-506 + 732 – (-2000)] – (506 – 1732);                        
B = 1037 + {742 – [1031 – (+57)]};
C = (125.73 – 125.75) : (-25.2);                                           
D = -25.(35 + 147) + 35.(25 + 147);
E = 125.9.(-4).(-8).25.7;                                                       
G = (-3)2 + (-5)3 : |-5|.
Bài giải:
C = (125.73 – 125.75) : (-25.2)
= 125.(73-75) : (-50)
= 125.(-2) : (-50)
= (-250):(-50)
= 5
D = -25.(35 + 147) + 35.(25 + 147)
= -25.35 + (-25).147 + 35.25 + 35.147
= (-25.35 + 35.25) + [(-25).147 +35.147]
= 35.(-25+25) + 147.(-25+35)
=35.0 + 147.10
= 0 + 1470
= 1470
Câu 5: Trang 116 : Tính một cách hợp lí (nếu có thể):
A = - [-506 + 732 – (-2000)] – (506 – 1732);                        
B = 1037 + {742 – [1031 – (+57)]};
C = (125.73 – 125.75) : (-25.2);                                           
D = -25.(35 + 147) + 35.(25 + 147);
E = 125.9.(-4).(-8).25.7;                                                       
G = (-3)2 + (-5)3 : |-5|.
Bài giải:
E = 125.9.(-4).(-8).25.7
= [125.(-8)].[25.(-4)].9.7
= (-1000).(-100).63
= 6 300 000
G = (-3)2 + (-5)3 : |-5|
= 9 + (-125) : 5
= 9 + (-25)
= -16.
Câu 6: Trang 116 sách toán VNEN lớp 6 tập 1
Tìm số nguyên a, biết: a) |a| = 3;             b) |a| = 0;         c) |a| = -1.
Bài làm:
a) |a| = 3 ⇒  a = -3 hoặc a = 3;                
b) |a| = 0 ⇒ a = 0;                    
c) |a| = -1 ⇒ Không có giá trị a thỏa mãn (vì |x| ≥ 0) .
Câu 7: Trang 116 sách toán VNEN lớp 6 tập 1
Cho hai tập hợp: A = {3; -5; 7};                B = {-2; 4; -6; 8}.
a) Có bao nhiêu tích a.b (với a thuộc A và b thuộc B) được tạo thành?
b) Có bao nhiêu tích a.b lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0?
c) Có bao nhiêu tích a.b là bội của 6?
d) Có bao nhiêu tích a.b là ước của 20?
Bài giải:
a) Có 12 tích a.b (với a thuộc A và b thuộc B) được tạo thành:
(1) 3.(-2);                        (2) 3.4;                           (3) 3.(-6);                         (4) 3.8;
(5) (-5).(-2);                    (6) (-5).4;                        (7) (-5).(-6);                     (8) (-5).8;
(9) 7.(-2);                        (10) 7.4;                         (11) 7.(-6);                       (12) 7.8.
b) Có 6 tích a.b lớn hơn 0:          3.4;     3.8;     (-5).(-2);       (-5).(-6);       7.4;        7.8.
    Có 6 tích a.b nhỏ hơn 0:       3.(-2);    3.(-6);  (-5).4;       (-5).8;        7.(-2);     7.(-6).  
c) Có 6 tích a.b là bội của 6:      3.4;       3.8;      3.(-2);      3.(-6);       (-5).(-6);       7.(-6).  
d) Có 2 tích a.b là ước của 20:     (-5).(-2);        (-5).4.
Câu 8: Trang 116
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; ; ; ; ; ; ; .
-33
28
4
-4
-15
18
0
2
-2
Bài giải:
Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần:
D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng
Câu 1: Trang 116 sách toán VNEN lớp 6 tập 1
Viết các tập hợp dưới đây bằng cách liệt kê các phần tử và biểu diễn các phần tử của tập hợp trên trục số:
A = {x ∈ Z | 1 < |x| ≤ 4};                    B = {x ∈ Z | -2 < |x| ≤ 5}.
Bài giải:
A = {x ∈ Z | 1 < |x| ≤ 4}; ta có: A = {-4; -3; -2; 2; 3; 4}
-2
-3
-4
2
3
4
B = {x ∈ Z | -2 < |x| ≤ 5}. Ta có: B = {-1; -2;-3; -4; -5; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
1
2
3
4
-1
-2
-3
-4
5
-5