CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích - 1
  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích - 2
  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích - 3
  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 3/13/2016 12:20:29 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 8 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: 3.45 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích, GDCD - GDNGLL 8. . tailieuhoctap giới thiệu đến mọi người bài giảng CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích thuộc thể loại GDCD - GDNGLL 8 được chia sẽ bởi bạn Hằng Lê Thị Thu đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục GDCD - GDNGLL 8 , có tổng cộng 41 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Trường THCS Lý Thường Kiệt Chào mừng những thầy cô giáo và những em học sinh về dự sinh hoạt Rung Chuông vàng khối 8 Tổ xã hội 2 thực hiện Thực hiện chương trình: Ban cố vấn chương trình Thầy Nguyễn Thế Mai Cô Trần Thị Kiều Thái Thầy: Nguyễn Ngọc Lập (hàng 1) Thầy: Võ Anh (hàng 2) Thầy: Nguyễn Nãi (hàng 3) Cô: Nguyễn Thị Tấn (hàng 4) Thầy: Nguyễn Quốc Văn (hàng 5) Thầy: Dương

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcdgdngll8/cd-thang-6-7-8-he-vui-khoe-va-bo-ich.wapl0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Trường THCS Lý Thường Kiệt
Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh
về dự sinh hoạt Rung Chuông vàng khối 8
Tổ xã hội 2 thực hiện
Thực hiện chương trình:
Ban cố vấn chương trình
Thầy Nguyễn Thế Mai
Cô Trần Thị Kiều Thái
Thầy: Nguyễn Ngọc Lập (hàng 1)
Thầy: Võ Anh (hàng 2)
Thầy: Nguyễn Nãi (hàng 3)
Cô: Nguyễn Thị Tấn (hàng 4)
Thầy: Nguyễn Quốc Văn (hàng 5)
Thầy: Dương Công Tuệ (hàng 6)
Thầy Trần Văn Trí (hàng 7)
Ban kiểm tra kết quả trên sàn thi
Thực hiện chương trình:
Kỹ thuật trình diễn
Thầy: Phan Thanh Nhựt
Dẫn chương trình
Thầy: Ngô Văn Thêm
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/1:
1. Nguyãùn Thë Lai 2. Häö Tráön Thaûch Thaío
3. Häö Thanh Baío 3. Tráön Thë Aïnh Nga
5.Huyình Vinh 6. Nguyãùn Thë Bêch Nga
7. Ngä Thë Kim Thoa 8. Buìi Thë Myî Dung
9. Ca Thë Thuyì Minh
10. Dæång Thë Minh Hiãúu
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/2:
1. Lã Vuî Phæång 2. Tráön Thë Häöng Ngoüc
3. Lã Vàn Hæng 3. Træång Thë Thanh Thæång
5. Thaïi Haì Phæång 6. Âäù Thë Sao Ly
7. Tráön Vàn Giaìu 8. Tráön Ngoüc Minh Trám
9. Voî Häöng Sinh 10. Huyình Thë Thuyï Ngán
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/3:
1. Lã Thë Nhung 2. Nguyãùn Thë Thanh Thaío
3.Huyình Thë Háûu 3. Nguyãùn Thë Bêch Thaío
5. Nguyãùn Troüng Tæ 6. Lã Thë Thuûc Anh
7. Nguyãùn Vénh Phaït 8. Âäù Thë Tæåìng Vi
9. Tráön Khaí 10. Buìi Thë Ngoüc Quyãn
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/4:
1.Âäù Nhæ Quyình 2.Nguyãùn Thë Hoaìi Thæång
3. Læång Thanh Tuáún 4. Lã Thë Kim Thoa
5. Nguyãùn Vàn Taï 6. Træång Thë Chung
7.Huyình Lã Nhæ YÏ 8. Doaîn Minh Quang
9. Nguyãùn Thë Häöng Duyãn
10. Nguyãùn Thë Thanh Trçnh
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/5
1. Âoaìn Nháút Nam 2. Lã Vàn Træåíng
3. Lã Tän Viãûn 3. Lã Tän Thuyï Vi
5. Ngä Quang Âaïng 6. Nguyãùn Thë Tuyãön
7. Lã Træåìng Giang 8. Buìi Thë Ngoüc Háûn
9. Buìi Thë Diãùm 10. Nguyãùn Thë Thu Trám
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/6:
1. Nguyãùn Vàn Tènh 2. Âäù Thë Häöng Nhung
3.Dæång Minh Tuáún 3. Nguyãùn Hoaìng Lám
5. Nguyãùn Thë Myî 6. Tráön Thë Tuyãút Hoa
7.Phan Thanh Nghéa 8Træång Thë Thu Thaío
9. Vàn Thë Phæång Trinh
10. Buìi Thanh Baío Tuyãn
Chương trình được tham gia :
Học sinh lớp 8/7:
1. Âäù Minh Phaït 2. Mai Thë Thuyì Dung
3. Cháu Ngoüc Quãú 4. Ngä Thë Häöng Haûnh
5. Lã Phæåïc Thaình 6. Âäù Thë Thuyì Trám
7.Huyình Baï Thënh 8. Phaûm Hoaìi Thæång
9. Træång Thë Thuyï Hàòng
10. Cháu Thë Bêch Ngoüc
Thể lệ cuộc thi
Thí sinh ngồi đúng chỗ qui định, không được nhắc nhở hoặc gợi ý cho nhau
Khi nghe câu hỏi của ban tổ chức, thí sinh trả lời kết quả vào bảng phụ của mình rồi úp lại. Sau 30 giây có tín hiệu hết thời gian, thí sinh đưa bảng phụ lên
Thí sinh trả lời đúng thì giữ nguyên kết quả của mình khi nào ban cố vấn kiểm tra và cho phép thì mới hạ bảng và xoá bảng
Thí sinh nào trả lời sai thì tự giác rời khỏi sàn thi đấu, chờ cứu trợ
Cứu trợ chỉ thực hiện khi trên sàn thi đấu chỉ còn lại 5 thí sinh trở xuống
Hình thức cứu trợ: Ném bóng vào rổ
GVCN ném bóng vào rổ thì được cứu toàn bộ thí sinh lớp mình
Thể lệ cuộc thi
GVCN ném bóng không vào rổ lần 1 sẽ tiếp tục ném lần 2. Nếu bóng vào rổ thì chỉ được cứu trợ 50% số thí sinh lớp mình và GVCN quyết định em nào được tiếp tục vào sàn thi đấu
Thể lệ cuộc thi
Chúc các em thành công
10
2
9
16
3
11
18
19
4
8
14
13
20
17
15
5
1
6
7
12
Tổ xã hội 2 thực hiện
Rung chuông vàng
Trong cơ thể người , xương nào là xương dài nhất?
Xương đùi
Trởlại
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trong không khí, khí nào giúp con người duy trì sự sống?
Trởlại
Khí ôxy
Rung chuông vàng
Ngày 1/12
Trởlại
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Hãy cho biết ngày phòng chống
HIV /AIDS trên thế giới?
Nghe đoạn nhạc sau, em hãy cho biết tên bài hát ?
Rung chuông vàng
Tuổi hồng
Trởlại
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trở lại
Rung chuông vàng
So sánh 20 và 30
20 = 30 = 1
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trởlại
Rung chuông vàng
What is the shortest month in a year?
It is February
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trởlại
Rung chuông vàng
Câu đặc biệt
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Kiểu câu nào không xác định được đâu là thành phần chủ ngữ, đâu là thành phần vị ngữ?
Rung chuông vàng
Tên của lực do chất lỏng tác dụng lên vật khi nhúng vật vào trong chất lỏng đó là gì?
Lưc đẩy Ác-si-mét
Trởlại
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trởlại
Rung chuông vàng
Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được qui định cụ thể trong điều mấy của Hiến pháp năm 1992?
Điều 64
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trởlại
Rung chuông vàng
Ai là người đã sáng lập ra "Tuyên ngôn Đảng cộng sản"?
Mác và Ăng-ghen
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trởlại
Rung chuông vàng
Kênh đào nào rút ngắn con đường giao thông hàng hải quốc tế giữa Châu Á và Châu Âu?
Kênh đào Xuyê
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Trởlại
Rung chuông vàng
Đoạn đầu của ruột non, nơi nhận dịch tuỵ và dịch mật cùng đổ vào gọi là gì?
Tá tràng
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
What does she do?
Listen: “She works in a school, She teaches students”?
Teacher
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Ông là ai?
Người có tác phẩm chính là “Quê mẹ” xuất bản năm 1941?
Thanh Tịnh
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Trong các hình tứ giác đã học, hình nào có nhiều trục đối xứng nhất?
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Hình vuông
Rung chuông vàng
Trởlại
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 giữa các nước đế quốc dần dần hình thành hai khối đối địch đó là khối đế quốc và khối phát xít. Hãy kể tên các nước trong khối phát xít?
Đức, Ý, Nhật
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Một nguyên tố hoá học có số proton là 14+. Vậy có tối đa bao nhiêu lớp electron?
4 lớp
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Khu vực nào của Châu Á là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Châu Á và Châu Đại Dương?
Khu vực
Đông Nam Á
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Vì sao hành khách ngồi trên
ô tô đang chuyển động thẳng bỗng
thấy mình nghiêng sang bên trái?
Trởlại
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Trong 5 đội viên đầu tiên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em hãy cho biết người có bí danh Cao Sơn là ai?
1/ Lý Văn Tịnh 2/ Nông Văn Dền
3/ Nông Văn Hàn 4/ Lý Thị Sậu
5/ Lý Thị Nì
3/ Nông Văn Hàn
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Câu hỏi phụ
1
2
3
4
Rung chuông vàng
Trởlại
Cho biết lực lượng nào đã góp phần quyết định thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ 2
Hồng Quân
Liên Xô
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Hiện nay Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Gọi tắt là ASEAN) gồm bao nhiêu nước thành viên?
11 nước
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia, Inđônêxia, Philippin, Brunây, Xingapo, Đông Ti mo
Rung chuông vàng
Trởlại
Việt Nam là thành viên thứ mấy của tổ chức thương mại thế giới?
Thành viên
thứ 150
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
Rung chuông vàng
Trởlại
Huyện Núi Thành có bao nhiêu xã , thị trấn?
17
30 giây bắt đầu
Đã hết giờ
bye bye
See you again!