kiểm tra bài cũ
Pháp luật qui định như thế nào về việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.?

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ
NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
THẢO LUẬN NHÓM
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1.
Theo em, trong số:
người chủ xe máy
người được giao giữ xe
người mượn xe
ai là người có quyền
a) Giữ gìn bảo quản xe
b) Sử dụng xe để đi
c) Bán, tặng, cho người khác.
a - ................, b - .................., c - .................
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 2.
Em hãy chọn các quyền ở cột A tương ứng với các quyền ở cột B sao cho phù hợp.
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 3.
“Khi đào móng làm nhà, ông An tìm thấy một chiếc bình cổ. Có người nói đây là cổ vật lịch sử rất có giá trị phải đem nộp cho sở Văn hóa - Thông tin hoặc Viện bảo tàng. Có người lại bảo: Bình cổ do ông An tìm thấy nên nó thuộc về ông An, ông có quyền bán hay cho ai thì tùy”.
Theo em, ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao?
1 – a, b, c.
2 - a
3 – a, b
Nhóm 2. Em hãy chọn các quyền ở cột B tương ứng với các quyền ở cột C sao cho phù hợp.
a - 1
c - 3
b - 2
Như vậy, chỉ có người chủ xe máy mới có quyền sở hữu chiếc xe đó và họ có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Nhóm 3.
“Khi đào móng làm nhà, ông An tìm thấy một chiếc bình cổ. Có người nói đây là cổ vật lịch sử rất có giá trị phải đem nộp cho sở Văn hóa - Thông tin hoặc Viện bảo tàng. Có người lại bảo: Bình cổ do ông An tìm thấy nên nó thuộc về ông An, ông có quyền bán hay cho ai thì tùy”.
Theo em, ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao?
Bình cổ không thuộc về ông An.
thuộc về Nhà nước
Chủ sở hữu Bình cổ đó là cơ quan
văn hóa, viện bảo tàng.
Vì sao chiếc bình cổ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước?
TRÍCH LUẬT DI SẢN VĂN HÓA SỬA ĐỔI

Chương 4. QUẢN LÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA
Điều 18. Tiếp nhận, quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do thăm dò, khai quật hoặc do tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp
1. Mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định tại Điều 6 Luật di sản văn hóa, khi phát hiện hoặc tìm thấy đều thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để tạm nhập vào kho bảo quản của bảo tàng cấp tỉnh nơi phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
3. Tổ chức, cá nhân giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được khen thưởng và được nhận một khoản tiền thưởng theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
HÀ NỘI, ngày 21/09/2010
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản là gì? Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào?
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Theo em, trong ba quyền đó thì quyền nào là quan trọng nhất? Vì sao?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
* Quyền định đoạt
Quyền định đoạt là quan
trọng nhất vì chỉ có
chủ sở hữu mới có
quyền định đoạt và
khi có quyền định đoạt
họ có thể giao quyền
chiếm hữu và sử dụng
cho người khác.
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Em hãy kể tên những tài sản (có giá trị) đang là sở hữu của gia đình em?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
Tiền lương, tiền công, tiền trúng xổ số, tiền kiếm được từ lao động hợp pháp...gọi chung là thu nhập hợp pháp.
Thu nhập hợp pháp
Nhà ở, đất đai
Của để dành
Tư liệu sinh hoạt
Tư liệu sản xuất
Tiền vốn, kho, xưởng, mặt bằng, thiết bị máy móc…đầu tư kinh doanh
TRÍCH HIẾN PHÁP 2013
Điều 32:
1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Những tài sản nào Nhà nước qui định phải đăng kí quyền sở hữu? Vì sao phải đăng kí?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
2. Các loại tài sản thuộc sở hữu công dân .
- Thu nhập hợp pháp
- Nhà ở, đất đai
- Của cải để dành
- Tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt
- Vốn và các tài sản trong các danh nghiệp
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Những tài sản có giá trị Nhà nước qui định phải đăng kí quyền sở hữu
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Vì: đó là điều kiện,
là cơ sở pháp lí
để nhà nước bảo vệ
tài sản cho công dân
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Bản thân em có những quyền sở hữu tài sản nào?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
Bản thân em có những quyền sở hữu tài sản nào?
XE ĐẠP
ĐiỆN THOẠI
MÁY TÍNH
SÁCH VỞ
QuẦN ÁO
ĐỒ TRANG SỨC
…………..
Tuy giá trị tài sản không lớn nhưng các em vẫn có đầy đủ quy định về quyền sở hữu
Thảo luận nhóm 2 phút
Nhóm 1: Tìm những hành vi việc làm biết tôn trọng tài sản của người khác?
Nhóm 2: Tìm những hành vi việc làm xâm phạm tài sản của người khác?
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Đối với tài sản của người khác, công dân phải có nghĩa vụ như thế nào?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
2. Các loại tài sản thuộc sở hữu công dân .
- Thu nhập hợp pháp
- Sở hữu nhà ở
- Của cải để dành
- Tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt
- Vốn và các tài sản trong các danh nghiệp
3. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể, nhà nước.
- Nhặt của rơi trả lại
- Khi vay nợ phải trả đúng hẹn, và đủ.
- Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả, nếu hư hỏng phải sửa chữa và bồi thường.
TRÍCH BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
Điều 169: Bảo vệ quyền sở hữu
1. Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ.
2. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình.
3. Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật.
TRÍCH BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
Điều 165: Nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu:
Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
Tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất gì?
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân( chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản bao gồm:
- Quyền chiếm hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
2. Các loại tài sản thuộc sở hữu công dân .
- Thu nhập hợp pháp
- Sở hữu nhà ở
- Của cải để dành
- Tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt
- Vốn và các tài sản trong các danh nghiệp
3. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể, nhà nước.
- Nhặt của rơi trả lại
- Khi vay nợ phải trả đúng hẹn, và đủ.
- Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả, nếu hư hỏng phải sửa chữa và bồi thường.
BÀI 16. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quyền sở hữu tài sản của công dân:
2. Các loại tài sản thuộc sở hữu công dân .
3. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.


III. LUYỆN TẬP: BT 3SGK trang 46
Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà- con trai ông chủ cửa hàng - đem sử dụng làm gãy khung. Theo em:

a)Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không? Vì sao?
b)Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa
c)Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc bị hỏng không? Ai sẽ phải bồi thường?
a)Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không? Vì sao?
b)Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa
c)Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc bị hỏng không? Ai sẽ phải bồi thường?

Hà không được quyền sử dụng chiếc xe đó. Bởi vì nó không thuộc quyền sở hữu của Hà.
Ông chủ cửa hàng chỉ có quyền sở hữu chiếc xe khi chị Hoa không trả tiền theo quy định đã cam kết.
Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng vì chính ông chủ cửa hàng là người trực tiếp bồi thường vì đã xâm phạm quyền sở hữu chiếc xe của chị Hoa
TRẢ LỜI

a/ - Học nội dung bài học. Xem lại các tư liệu: + Hiến pháp 1992 điều 59; + BLHS điều 175
- Làm bài tập 2, 5 vào phiếu học tập
b/ Chuẩn bị bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
- Đọc phần đặt vấn đề xem các câu hỏi gợi ý
- Xem tư liệu tham khảo: HP 1992 điều 17, 78; BLHS điều 144
CHUẨN BỊ BÀI SAU