2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

a.Thế nào là Nhaø nöôùc phaùp quyeàn Xaõ hoäi chuû nghóa Việt Nam?
Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý m?i m?t đời sống xã hội bằng pháp luật và bản thân nhà nước cũng hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
Nhà nước pháp quyền tư sản
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Nhà trắng
TT. B.Obama
HOA KỲ là đại diện tiêu biểu cho nhà nước pháp quyền tư sản
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm gì?
Nhà nước là của nhân dân ,do nhân dân và vì nhân dân.
Quyền lực nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghia do đảng cộng sản lãnh đạo.
Nhà nước pháp quyền XHCN là gì?
Điều 2: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
năm 1992
"Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước pháp quyền
XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà
nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức.Quyền lực
nhà nước là thống nhất,có sự phân công và phối hợp
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp"
Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
I
II
IV
III
Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước
Các viện kiểm
soát quân sự

Các toà án quân
sự
UBND xã
(phường, thị trấn)
HĐND xã
(phường, thị trấn)
Viện KSND
huyện (quận,
thị xã)
Toà án nhân dân
huyện (quận, thị xã)
UBND huyện
(quận, thị xã)
HĐND huyện
(quận, thị xã)
Viện KSND tỉnh
(thành phố)
Toà án nhân dân
tỉnh (thành phố)
UBND tỉnh
(thành phố)
HĐND tỉnh
(thành phố)
Viện KSND tối
cao
Toà án nhân dân
tối cao
Chính phủ
Quốc hội
Các cơ quan
kiểm soát
Các cơ quan
xét xử
Các cơ quan
hành chính
Các cơ quan
quyền lực đại
diện của nhân dân
Pháp luật
Cơ chế
Chính sách
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Thể hiện quan điểm của GCCN phục vụ lợi ích GCCN, nhân dân lao động và của cả dân tộc
Vì vậy nhà nước ta mang bản chất GCCN, đồng thời mang tính nhân dân và tính dân tộc.
Nhà nước pháp quyền XHCN
Tính nhân dân và tính dân tộc thể hiện ở những điểm nào?
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lập nên, nhân dân tham gia quản lý.
Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.
Là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
Tính nhân dân
Đọan phim đang đề cập vấn đề gì?
Đoạn phim đang đề cập vấn đề gì?
Söï khaùc nhau giöõa nhaø nöôùc XHCN vaø caùc nhaø nöôùc boùc loät veà hai chöùc naêng:

Nhà nước
Chức năng
Bạo lực
trấn áp
Tổ chức xây dựng
Nhà nước bóc lột
Chống lại sự phản kháng của giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch
Nhà nước pháp quyền XHCN
Bảo vệ và duy trì sự bóc lột của thiểu số đối với đa số nhân dân lao động

Đem lại sự giàu có cho giai cấp bóc lột
Xây dựng xã hội mới - XHCN và CSCN

b/ Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
- Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân.
- Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.
Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc.
Tính nhân dân
Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình
Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
Nhà nước của dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ
Tính dân tộc
Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.
Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích, thực hiện đại đoàn kết dân tộc.
Một số nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Truyền thống yêu nước
Truyền thống uống nước nhớ nguồn
Truyền thống đại đoàn kết dân tộc
c/ Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có 2 chức năng cơ bản, đó là:
- Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn XH ( Bạo lực trấn áp).
- Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội
Tổ chức xây dựng
Hữu cơ
Thống nhất
Giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội
Phòng ngừa ngăn chặn phá rối, bạo loạn

Kinh tế XHCN

Hệ thống PL

Chính sách XH

Văn hóa, giáo dục, khoa học
Là chức năng căn bản nhất,
giữ vai trò quyết định.
Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội
Lã Thị Kim Oanh
Vụ án Năm Cam
Xây dựng, phát triển kinh tế
Xây dựng, phát triển kinh tế
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Con người phát
triển toàn diện