TIẾT 27: BÀI 20:
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
VĂN HÓA DÂN TỘC
TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV
I. TƯ TƯỞNG - TÔN GIÁO
II. GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHKT
Giáo dục
Văn học
Nghệ thuật
Lê Văn Hưu – Đại Việt sử kí toàn thư: “ Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tôn miếu chưa dựng, xã tắc chưa lập mà trước đã dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức… cấp độ điệp cho hơn 1000 người ở kinh sư làm tăng ”.
“Thiên hạ năm phần thì sư tăng chiếm một” – Trương Hán Siêu.
“Chỗ nào có người ở đều có chùa thờ Phật” – Lê Quát
Khuê Văn Các (Văn Miếu – Hà Nội)
Tượng Khổng Tử (Văn Miếu – Hà Nội)
An Nam tứ đại khí
Rồng thời Trần
Rồng thời Lê
Rồng thời Lý
Điện Kính Thiên
Kiến trúc thời Lê sơ mang đậm phong cách Nho giáo. Đầu rồng nhô cao, bờm tóc chảy về phía sau, thân uốn nhiều khúc, mồm rộng, mũi sư tử, chân nhiều móng vuốt.Nét chạm tinh tế, điêu luyện, bố cục hài hoà chặt chẽ.Rồng được tạc với vẻ uy nghi đường bệ như một biểu tượng quyền lực của vua.
TT GDTX Tien Hai
GV: Tien Thanh
NHỮNG NHẠC CỤ PHỔ BIẾN
Sáo Trúc
Đàn bầu
Đàn tranh
Trống đế
Trống cái
Trống cơm
Đàn nguyệt
Đàn nhị