Tiết 44. bài 38 Kinh tế Bắc Mĩ

1. Nền nông nghiệp tiên tiến

a. Điều kiện phát triển

b. Đặc điểm

c. Hạn chế

d. Phân bố nông nghiệp