MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Kiến thức

Chủ đề 1: Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Chủ đề 2: Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Chủ đề 2: Chương III. Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVIII

Chủ đề 3: Chương IV. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Chủ đề 5: Sơ kết lịch sử Việt từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

2.Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng trình bày, ghi nhớ, phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử.

- Kĩ năng nhận biết các dạng câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử.

3. Thái độ

- Rèn luyện thái độ trung thực, tự giác trong kiểm tra, ý chí phấn đấu trong học tập.