Cùng trồng 3 cây: lúa, ngô, xương rồng thì
cây nào lớn nhanh nhất? Cây nào lớn chậm nhất? Tại sao?
QUANG HỢP
Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM
THỰC VẬT C3
1. Chu trình Canvin có thể chia thành những giai đoạn nào? GĐ nào sử dụng sản phẩm pha sáng?
2. Tại sao gọi là chu trình C3?
Gđ1:………………………….
Ribulôzơ – 1,5 – đi Photphat
2.…...…
1….……
Axit Photpho Glixêric
3……....
Alđêhit Photpho Glixêric
CO2
AlPG
C6H12O6
GĐ2: ………
Gđ3:…………………………………………
CHU TRÌNH CANVIN (C3)
ATP + NADPH
ATP
T bột, aa, prô, lipit..
Giai đoạn cố định CO2
Ribulôzơ – 1,5 – đi Photphat
APG
RiDP
Axit Photpho Glixêric
AlPG
Alđêhit Photpho Glixêric
CO2
AlPG
C6H12O6
Giai đoạn khử
Giai đoạn tái sinh chất nhận
CHU TRÌNH CANVIN (C3)
ATP + NADPH
ATP
T bột, aa, prô, lipit..
Khi đk sống thay đổi nắng, nóng, TV C3 đối mặt với vấn đề gì?
Rubisco
RiDP
APG
Axit Glicôlic (C2)
Axit
Glicôlic
Axit
Gliôxilic
Sêrin
Glixin
Ánh sáng
Lục lạp
Perôxixôm
Ti thể
2O2
1CO2
Cơ chế: Enzim Rubisco có 2 chức năng:
- Khi nồng độ CO2 trong tế bào cao so với oxi, nó sẽ xúc tác cho RiDP phản ứng với CO2 và chu trình C3 xảy ra bình thường (Hoạt tính cacbôxilaza)
Khi nồng độ Oxi cao, CO2 Thấp Rubisco xúc tác quá trình ôxi hóa (hoạt tính oxygenaza) RiDP (Ribulôzơ-1,5-điphôtphat) đến CO2 xảy ra trong 3 bào quan liên tiếp:Lục lạp, Perôxixôm và Ti thể.
RiDP
APG
Axit Glicôlic (C2)
Axit
Glicôlic
Axit
Gliôxilic
Sêrin
Glixin
Lục lạp
Perôxixôm
Ti thể
2O2
1CO2
Hô hấp sáng xảy ra trong ĐK nào?
-Xảy ra ở bào quan nào?
Nguyên liệu, sản phẩm của hô hấp sáng?
Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3
Ánh sáng cao
Rubisco
Hô hấp sáng có lợi hay có hại?
Thực vật C4
CAO LƯƠNG

CỎ GẤU
THỰC VẬT C3 VÀ C4
Giải phẫu hình thái lá và lục lạp (Tham khảo)
Th?c v?t C3
- T? b�o mụ gi?u cú l?c l?p phỏt tri?n, ớt h?t tinh b?t.
- T? b�o bao bú m?ch khụng phỏt tri?n.

Th?c v?t C4
- T? b�o mụ gi?u x?p xung quanh, L?c l?p cú Grana phỏt tri?n.
-T? b�o bao bú m?ch cú nhi?u l?c l?p l?n, ớt grana, nhi?u h?t tinh b?t.

CO2
axit piruvic(3C)
CO2
APG
AlPG
Rib-1,5-điP
AOA (axit ôxalôaxetic)
4C
C6H12O6
AM (axit malic) 4C
CO2
axit piruvic(3C)
CO2
APG
AlPG
Rib-1,5-điP

C6H12O6

Thực vật C4 có những ưu việt gì
hơn so với thực vật C3?
Thực vật C4 có các ưu việc hơn so với thực vật C3 là:
Cường độ QHcao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn, 2 lần cố định CO2 ở 2 loại TB khác nhau nên ko có hô hấp sáng
->nên TVC4 có năng suất cao hơn thực vật C3.
3.Thực vật CAM
CÂY MỌNG NƯỚC
Bản chất hóa học của con đường CAM giống như chu trình C4. Điểm khác biệt so với con đường C4 là?
Chu trình CAM là phản ứng thích nghi sinh lý của thực vật mọng nước đối với môi trường khô hạn ở sa mạc.
Kết luận:
- Chu trình Canvin tồn tại ở mọi loài thực vật. Tổng hợp chất hữu cơ trong quang hợp được bắt đầu từ AlPG của chu trình Canvin chuyển hóa thành glucozơ, tinh bột, sacarôzơ, prôtêin và lipit...
Khác nhau
Khác nhau
Chu trình Canvin có thể chia thành những giai đoạn nào?
-▼ Chỉ ra các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin?
Giai đoạn cố định CO2
Ribulôzơ – 1,5 – đi Photphat
APG
RiDP
Axit Photpho Glixêric
AlPG
Alđêhit Photpho Glixêric
CO2
AlPG
C6H12O6
Giai đoạn khử
Giai đoạn tái sinh chất nhận
CHU TRÌNH CANVIN (C3)
ATP + NADPH
ATP
T bột, aa, prô, lipit..
Bản chất hóa học của con đường CAM giống như chu trình C4. Điểm khác biệt so với con đường C4 là?