MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • Biết được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của cá riều đại phong kiến phương bắc ở nước ta.
  • Trình bày được những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc.

2. Kỹ năng:

Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa ngyên nhân và kết quả, chính trị với kinh tế, văn hóa, xã hội.

3. Thái độ:

Giáo dục tinh thần đấu tranh chống áp bức giành độc lập dân tộc.