– Bài 19
MÁY THU THANH
1. Sơ đồ khối máy thu thanh
MÁY THU THANH
I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU THANH
II. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY THU THANH
1. Sơ đồ khối
II. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY THU THANH
MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH
2. Nguyên lí làm việc
MÁY THU THANH
I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU THANH
II. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY THU THANH
1. Sơ đồ khối
2. Nguyên lí làm việc
- Chọn sóng:
Có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng, để lựa chọn sóng cần thu.
- Khối khuếch đại cao tần:
khuếch đại tín hiệu cao tần để tăng độ nhạy.
- Dao động ngoại sai:
Tạo ra sóng cao tần (fd) trong máy với quy luật là luôn cao hơn sóng định thu (ft) một trị số không đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz)
- Trộn sóng:
Trộn sóng thu của đài phát thanh (ft) với sóng cao tần trong máy fd cho ra tần số trung tần fd – ft = 465 kHz
- Khuếch đại trung tần:
Khuếch đại tín hiệu trung tần
2. Nguyên lí làm việc
- Khối nguồn:
MÁY THU THANH
I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU THANH
II. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY THU
1. Sơ đồ khối
2. Nguyên lí làm việc
- Khối tách sóng:
có nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu ậm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tần.
- Khuếch đại âm tần:
khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng phát ra loa.
Cung cấp điện cho máy thu
CẢM ƠN CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE