B?O QU?N
thịt, trứng, sữa


4
3
T? 3
I, B?O QU?N TH?T
I, B?O QU?N TH?T
Một số phương pháp bảo quản thịt
Bảo quản thịt bằng phương pháp
làm lạnh và lạnh đông
Bảo quản thịt bằng phương pháp làm lạnh và lạnh đông
- Bảo quản lạnh là phương pháp giữ sản phẩm ở nhiệt độ thấp nhằm duy trì được các tính chất ban đầu của thịt
Bước 1: Giết mổ, làm sạch đưa vào phòng lạnh, có thể bao gói trước khi làm lạnh
Bảo quản thịt bằng phương pháp làm lạnh và lạnh đông
Bước 2: Treo thịt trên móc hoặc xếp thành khối trong buồng lạnh
Bước 3: Làm lạnh sản phẩm. Hạ nhiệt độ để thịt đông lạnh trong 24h
Bước 4: Chuyển thịt sang phòng bảo quản, nhiệt độ phòng từ  0oC – 2oC
I, B?O QU?N TH?T
1. Một số phương pháp bảo quản thịt
Bảo quản thịt bằng
phương pháp hun khói
I, B?O QU?N TH?T
1. Một số phương pháp bảo quản thịt
Bảo quản thịt bằng
phương pháp đóng hộp
I, B?O QU?N TH?T
1. Một số phương pháp bảo quản thịt
Bảo quản thịt bằng
phương pháp cổ truyền
( ướp muối, ủ chua, sấy khô…)
Bảo quản thịt bằng phương pháp
ướp muối
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu ướp

Bước 2: Chuẩn bị thịt

Bước 3: Xát hỗn hợp ướp lên bề mặt thịt
Bước 4: Xếp thịt ướp vào thùng

- Bước 5: Bảo quản thịt thời gian từ 7 đến 10 ngày
II, M?T S? PHUONG PHÂP
B?O QU?N TR?NG
II, B?O QU?N TR?NG
Một số phương pháp bảo quản trứng
Bảo quản lạnh
Bảo quản bằng tạo màng mỏng
silicat hoặc parafin
II, B?O QU?N TR?NG
Một số phương pháp bảo quản trứng
Bảo quản bằng hỗn hợp khí CO2 và N2
Bảo quản bằng muối
III, B?O QU?N
SO B? S?A
III, B?O QU?N S?A
Lăm l?nh kh?i s?a xu?ng 10oC, s?a du?c b?o toăn t? 7 d?n 10 gi?
IV, B?O QU?N CÂ
IV, B?O QU?N CÂ
Một số phương pháp bảo quản cá
Lăm l?nh, u?p mu?i, b?ng axit h?u co, b?ng ch?t
ch?ng oxi h�a, hun kh�i, d�ng h?p,.
IV, B?O QU?N CÂ
Phương pháp làm lạnh
Bu?c 1: X? l� nguyín li?u, phđn lo?i
Bu?c 2: Dua văo h?m u?p dâ
Bu?c 3: B?o qu?n vă s? d?ng
C?M ON

c�


câc b?n
DÊ CH� � L?NG NGHE