CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Mở đầu
NỘI DUNG
CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA CÁC THẾ LỰC ĐẾ QUỐC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
III. CHUẨN BỊ ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI BÌNH VÀ CHUYỂN ĐẤT NƯỚC TỪ THỜI BÌNH SANG THỜI CHIẾN.
I. CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA CÁC THẾ LỰC ĐẾ QUỐC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Mục đích, tính chất, đặc điểm chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc thù địch đối với Việt nam trong tình hình mới.
a. Mục đích.
- Mục đích chung
- Đối với Việt nam
b. Tính chất.
c. đặc điểm

2. Điểm mạnh và hạn chế chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc thù địch.
a. mạnh
Tàu sân bay
Rô bôt
b.Yếu
II. Những vấn đề cơ bản về chiến tranh nhân dân Việt nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
1. Khái niệm, mục đích, tính chất, đặc điểm chiến tranh nhân dân Việt nam bảo vệ Tổ quốc xa hội chủ nghĩa.
a. Khái niệm.
* Chiến tranh.
Hỏa tiễn 40 nòng
Chiến tranh nhân dân
Chiến tranh nhân dân Việt nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
b. Mục đích
c. Tính chất.
d. Đặc điểm.
2. Phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân Việt nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
a. Thực hiện chiến tranh toàn dân, toàn diện

Toàn dân
*Toàn diện
- Đấu tranh vũ trang
Đấu tranh chính trị
+ Đấu tranh tư tưởng văn hóa.
+ Đấu tranh kinh tế.
+ Đấu tranh ngoại giao
b. Kết hợp chiến tranh nhân dân địa phương với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực.
* Chiến tranh nhân dân địa phương.
- Khái niệm.
- Vị trí tác dụng
- Lực lượng tiến hành
- Yêu cầu.
* Chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực:
- Khái niệm
- Vị trí tác dụng.
- lực lượng tiến hành.
* Kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh ND ĐP với chiến tranh bằng các BĐCL.
3. Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân dân Việt nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
a. Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công


b. Nghệ thuật lấy ít địch nhiều.
c. Phòng tránh đánh trả.
d. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đánh bại ý chí xâm lược của địch, kết thúc chiến tranh trong điều kiện có lợi.
III. Chuẩn bị đất nước trong thời bình và chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến.
1. Chuẩn bị đất nước trong thời bình.
a. Xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt.
* Vị trí vai trò.
* Cơ sở
* Nội dung.

b. Xây dựng quân đội và LLVT vững mạnh
* Vị trí vai trò
* Phương hướng
c. Chuẩn bị đất nước sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.
* Chuẩn bị nhân dân
* Chuẩn bị LLVT
* Chuẩn bị về kinh tế.
2. Chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến.
a. Yêu cầu
b. Nội dung.
c. Phương pháp chuyển

Kết luận