Câu 1: Đội “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” chính thức được thành lập vào thời gian nào?
A. 22/12/1944 B. 22/5/1946
C. 12/12/1944 D. 12/5/1946
Đáp án: A
Câu 2: Trong chiến dich Điện Biên Phủ 1954 chiến sĩ đã có hành động lấy thân mình lấp lỗ châu mai là?
A. Bế Văn Đàn B. Tô Vĩnh Diện
C. Phan Đình Giót D. La Văn Cầu
Đáp án: C
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập quân đội quốc gia Việt Nam vào thời gian nào?
A. 4/1945 B. 22/12/1944
C. 22/5/1945 D. 22/5/1946
Đáp án: D
Câu 4: Trong chiến dich Điện Biên Phủ 1954 chiến sĩ đã có hành động lấy thân mình chèn pháo là?
A. La Văn Cầu B. Tô Vĩnh Diện
C. Bế Văn Đàn D. Phan Đình Giót
Đáp án: B
Câu 5: Sau cách mạng tháng Tám 1945, đội “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” đổi tên thành ?
A. Vệ quốc đoàn B. Vệ quốc quân
C. Đội tự vệ đỏ D. Tự vệ công nông
Đáp án: A