Bài giảng Toán học 9

Thư viện bài giảng Toán học 9
bài giảng
Đại số 9

Tiet 63: luyen tap

 • 24 ngày trước
 • 164
bài giảng
Hình học 9

Dai so 9. tiet 62

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Đại số 9

THI LIÊN MÔN

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Đại số 9

LUYỆN TẬP - CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Luyện tập

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hình học 9

Phương pháp giải quyết các bài toán thức tế

 • một tháng trước
 • 5
bài giảng
Hình học 9

toan hoc 9

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Đại số 9

LUYEN TAP HE THUC VI-ET

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Toán học 9

Đại số 9. Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0) GVG

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Đại số 9. Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hình học 9

Chương III. §3. Góc nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Đại số 9

Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 9

Hình học 9. Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • một tháng trước
 • 1