Bài giảng Tin học 8

Thư viện Bài giảng Tin học 8
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
BÀI GIẢNG E-Learning

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Vẽ hình không gian bằng Geogebra

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 5
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 14
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 4 tháng trước
 • 67
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 4 tháng trước
 • 34
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

bài tập 3

 • 4 tháng trước
 • 1