Bài giảng Tin học 8

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Âm nhạc 7. Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Trắc nghiệm nghề phổ thông-Tin học văn phòng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài tập lần 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 0