Bài giảng Tin học 8

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 25 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 26 ngày trước
 • 14
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 26 ngày trước
 • 41
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 27 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

bài tập 3

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

bài 5 tiết 23

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 3 tháng trước
 • 1