Bài giảng Tin học 7

Thư viện Bài giảng Tin học 7
bài giảng
Bài 2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
B2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 1 Chương trình bảng tính là gì

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
B1 Chương trình bảng tính là gì

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (tiết 1)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 5 tháng trước
 • 3