Bài giảng Tin học 7

Thư viện Bài giảng Tin học 7
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (tiết 1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0