Bài giảng Tin học 11

Thư viện Bài giảng Tin học 11
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng (tiết 1)

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

lê thị hạnh 10a5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

thiều thu phương 10a5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

bài 14

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài giới thiệu Huyện Bảo Yên của học sinh

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 14,15 . Kiểu dữ liệu tệp

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài tập chương 3 tin11

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp-tiết 1

 • 9 tháng trước
 • 6
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 9 tháng trước
 • 9
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 9 tháng trước
 • 8
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 9 tháng trước
 • 9
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

bt chương 2

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

đuổi hình bắt chữ

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Tin nghề Thiết bị xuất - nhập

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 11 tháng trước
 • 0