Bài giảng Tin học 11

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 14,15 . Kiểu dữ liệu tệp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 15. Thao tác với tệp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài tập chương 3 tin11

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp-tiết 1

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 5 tháng trước
 • 9
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 5 tháng trước
 • 9
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

bt chương 2

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

đuổi hình bắt chữ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Tin nghề Thiết bị xuất - nhập

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

bài 9-cấu trúc rẽ nhánh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9 CẤU TRÚC RẼ NHÁNH_NHÓM 2

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI CTC

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Tập huấn ứng dụng cntt vào dạy học

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Cấu trúc lặp

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp - ví dụ 2

 • một năm trước
 • 0