Bài giảng Tin học 10

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính (kem vdeo hap dan)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 10

Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 20: Mạng máy tính T1

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài giảng tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

bài giảng tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài giảng tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

bài giảng trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

bài giảng trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

bài giảng lớp 10

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

bài giảng trình chiếu lớp 10

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

bài giảng tin học 10

 • 2 tháng trước
 • 1