Bài giảng Sinh học 12

Thư viện bài giảng Sinh học lớp 12
bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Sinh học 12. Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Ôn tập Di truyền học người (Rất Hay)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 56: các mối quan hệ dinh dưỡng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

câu hỏi tư luận 12 co dap an theo chương nhung 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài Di truyền y học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng