Bài giảng Sinh học 12

Thư viện bài giảng Sinh học lớp 12
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Sinh học 12

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 34. Sự phát sinh loài người

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 29. Quá trình hình thành loài

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 28. Loài

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

SU PHAT SINH LOAI NGUOI - làm mới

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 42. Hệ sinh thái

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 41. Diễn thế sinh thái

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 12

Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá quỳnh nhi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 4 tháng trước
 • 55
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Sinh học 12

Bài 21. Di truyền y học

 • 4 tháng trước
 • 7
bài giảng
Sinh học 12

Sinh học 12. Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

 • 4 tháng trước
 • 7
bài giảng
Sinh học 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 • 4 tháng trước
 • 7
bài giảng