Bài giảng Ngữ văn 12

Thư viện bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 30. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

 • 25 ngày trước
 • 7
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 30. Phát biểu tự do

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 30. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

 • 29 ngày trước
 • 10
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 30. CHUYEN DE Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

 • 29 ngày trước
 • 8
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 28. Ông già và biển cả

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 31. Văn bản tổng kết

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 31. Văn bản tổng kết

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 5
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 21. Vợ nhặt

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 21. Vợ nhặt

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 12

Những đứa con trong gia đình

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Ngữ văn 12 Người lái đò Sông Đà

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 25. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 25. Đọc thêm: Một người Hà Nội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 25. Đọc thêm: Một người Hà Nội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 25. Đọc thêm: Một người Hà Nội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

ngu van 12, tiết 49

 • 4 tháng trước
 • 68
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 4 tháng trước
 • 84
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 4 tháng trước
 • 72
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 4 tháng trước
 • 11
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 4 tháng trước
 • 11
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 4 tháng trước
 • 12
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi!

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • 4 tháng trước
 • 17
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 27. Số phận con người

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • 5 tháng trước
 • 7
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Thực hành một số phép tu từ cú pháp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi!

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 5 tháng trước
 • 0