Bài giảng Hóa học 9

Thư viện Bài giảng Hóa học 9
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

lop 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

công thức hóa học8

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

giao an sinh 9 hay

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

RƯỢU ETYLIC

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0