Bài giảng Hóa học 9

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 9
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 54. Polime

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45: Axit axetic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Chuyên đề huyện 2018

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 46. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

hoat dong ngoai gio len lop 9 park- hang-seo

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 38. Axetilen(CỰC HAY)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 38. Axetilen

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 2