Bài giảng Hóa học 8

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 8
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

hóa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 45. Bài thực hành 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

hóa vô cơ- nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 35. Bài thực hành 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 35. Bài thực hành 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

BÀI LUYỆN TẬP 6 CHƯƠNG HIĐRO -NƯỚC

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Phản ứng oxi hóa -khử ( Hóa học 8)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bai-32_Phan-Ung-Oxi-Hoa-Khu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 30. Bài thực hành 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 30. Bài thực hành 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 30. Bài thực hành 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 29. Bài luyện tập 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 29. Bài luyện tập 5

 • một tháng trước
 • 0