Bài giảng Hóa học 8

Thư viện Bài giảng Hóa học 8
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu hóa học 9

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 35. Bài thực hành 5

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 17. Bài luyện tập 3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài thực hành 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9. Bài 19. Sắt

 • 3 tháng trước
 • 0