Bài giảng Hóa học 8

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 8
bài giảng
Hóa học 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

nuoc

 • 25 ngày trước
 • 57
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 27 ngày trước
 • 4
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 26. Oxit

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

axit - bazo - muoi

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36 Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 4. Nguyên tử

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Hóa học 8 tiết 43 : không khí - sự cháy (T1)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 6

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • một tháng trước
 • 2