Bài giảng Hóa học

Thư viện bài giảng Hóa học
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 9. Amin

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 9. Amin

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

luyen tap cacbohidrat, este

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 24. Ôn tập học kì 1 (CỰC HAY)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

luyện tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 3. XÀ PHÒNG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 12

Bài 2. Lipit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 2. Lipit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 1. Este

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 1. Este

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

hóa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 45. Bài thực hành 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • một tháng trước
 • 0