Bài giảng Hóa học

Thư viện Bài giảng Hóa học
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

một số bazơ quan trọng.

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin tiết 1

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị (tiết 2)

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 2. Chất

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 11. Bài luyện tập 2

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 5. Nguyên tố hoá học

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

 • 15 ngày trước
 • 0